10line Gazaete
TR, Antalya

MEDRESETÜ'L-HATTATİN'DE TAKİP EDİLEN UYGULAMALAR

Vakıflar Müzesi'nde yapılmaktaydı . Bir alanda yetişip iyi bir sanatçı olmak için sanatın tarihi sürecini ve bu sanat alanında yetişen sanatçıların hayatını ve ortaya koydukları sanat üsluplarını çok iyi bilmek ve analiz etmek gerekir. Bunun için de onlara ait eserlerin görülüp bizatihi sanat açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda düşünüldüğünde üstat sanatçıların eserlerinin sergilendiği İslam Vakıflar Müzesi'nin uygulamalı ders alanı olarak seçilmesinin sebebi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca medresenin idaresinin bizatihi İslam Vakıflar Müzesi'ne bağlı olması da böyle bir imkânı sunmaktadır.

Hat Bölümü Cilt ve Tezhip Bölümü
Sülüs ve Celi Sülüs, Nesih, Ta'lik, Rik'a, Divani ve Celi Divani, Reyhanî ( Hatt-ı icazet yazısı Rıka') ve Tuğra verilmekteydi. Daha sonra Tuğra dersleri kaldırılmış ve Küfi yazı programa eklenmiştir. Eski Doğu usulünde cilt, tezhip, boyaların hazırlanma şekli ve oluşturulması, altın ezmesi, mücellit kalıpları yapımı, ahar, mühre ve ebru yapımı, hat şekli ve bilhassa arabesk şekillerin yapımı Hat sanatı ve hattatların tarihi ile cilt ve tezhip sanatının tarihi.

Yukarıda değindiğimiz üzere Medrese, ders zamanlarını belirleme noktasında kendi kurallarına göre değil tamamen öğrencilerin koşullarını dikkate alarak bir program belirleme yoluna gitmiştir. Ders zamanları, talebenin sayısı, meslekleri, uğraşıları ve mevsimler dikkate alınarak medrese müdürü tarafından belirlenmekteydi . Medresenin
devam saatleri başka mekteplere benzemezdi. Memurlar bilhassa öğle tatillerinde medreseye gelebiliyorlardı. Muallimlerin çoğu esasen memur veya başka yerlerde iş sahibi oldukları için böyle hareket edilmesi bir bakıma zaruri idi. Bir sanat okulu olması ve her kesimden kişiye açık olması böyle bir uygulamayı gerekli kılmış olmalıdır.
Sanatın icrasında dikkat ve konsantrasyonun öneminden dolayı ders esnasında dışarıdan kimsenin medreseye girmesine ve öğrencilerle konuşmasına müsaade edilmemekteydi. Bir başka uygulama ise bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak üç ay aralıksız medreseye devam etmeyen öğrencilerin kaydının silinmesidir . Talebenin üç aylık bir devamsızlık hakkı olduğu ancak mazeret bildirmeden bu hakkını bir defada kullanması halinde böyle bir uygulamayla karşılaşacağı anlaşılmaktadır. Bazı talebelerin kaydını yaptırdıktan sonra mazeret bildirmeksizin medreseye bir daha uğramaması öğrenci devam defterlerini her gün mütemadiyen tutmak zorunda olan mubassırın da işini zora sokacaktır.
Her yıl Ramazan ayı ve resmi tatil günlerinde medrese tatil edilmekteydi. Bunun dışında medrese sanat meraklılarına daima açık tutulmuştur .
Medresetü'l-Hattatin Talimâtnâmesi
Evkaf-ı İslâmiye Müzesi bünyesinde kurulup idare edilen medresenin amacını, yönetim, program, eğitim ve istihdam yönlerini ortaya koyan bir Tâlimâtnâme hazırlanması 1334 /1916 yılında müze idaresince, Evkaf-ı Hümâyûn Müzesi'nin ve aynı zamanda Tıbb-ı Adli'nin de başkâtibi olan Emirzâde Kemâledddin Bey'den  istenir.
Kemâleddin Bey'in kısa zamanda 6 Cemaziyelahire 1334 (3 Nisan 1916) tarihinde hazırladığı bu talimatnâme, Müze idaresince Evkaf Nezaretine sunulur ve kabul edildikten sonra 4 sayfa 28 madde halinde Evkaf-ı İslâmiye Matbaası'nda bastırılarak kamuoyunun bilgisine sunulur. Hazırlandığı tarihten on gün sonra yürürlüğe giren bu talimâtnâme şu maddeleri içermektedir.
"Medresetü'l-Hattatin Tâlimâtnâmesi
Birinci madde. Sanayi-i Nefise-i Şarkıyyeden hutût ve usûl-u teclid ve tezhibin ta'lim ve tedrisi içün Daru'l- Hilafetü'l-Aliyye'de "Medresetü'l- Hattatin" namıyla bir mekteb tesis edilmiştir.
İkinci madde. Gerek Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye gerek düvel-i sâire teb'asından olan umûm-i efrâd-ı İslâmiyye, ta'limat-nâme ahkâmına ittibâ' etmek şartıyla medreseye bilâ ücretin devam edebilirler.
 

2018-11-26 12:38:37 -

Yazıyı Paylaş


Yorumlar

    Habere Henüz Yorum Yapılmamış.

Habere Yorum Yaz